วันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565

13 Dec 2021

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 รายละเอียดดังตาราง

*งานทั่วไปของกลุ่มงานโลหะหนัก คือดัชีนอกเหนือจากตาราง ปิดรับ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

*งานทั่วไปของกลุ่มงานจุลชีววิทยาฯ คือ ดัชนีนอกเหนือจากตา​ราง ปิดรับ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 และเปิดรับตัวอย่างปกติ วันพฤหัสที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

ระหว่างนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ One Stop Service 0 2763 2898-9

More images

Related news

Air Quality Monitoring of PM2.5 at Thai Highway-31 (Vibhavadi Rangsit Rd.)

24 Jan 2019

Read

หนังสือคำสั่ง ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติพนักงานในสถานการณ์ COVID-19

30 Dec 2020

Read

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสีย โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริม การใช้งานแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของเสียอย่างยั่งยืน

10 Nov 2022

Read