กำหนดอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป

21 Feb 2022

ขอประชาสัมพันธ์ แผนอบรมประจำปี 2565 บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำโรงงาน (NEW)

กำหนดอบรมและทดสอบบุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับบริหารทั่วไป ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุกันยา เปียสุวรรณ 0 2763 2828 ต่อ 3206
 คุณอธิการ รงค์สวัสดิ์ 0 2763 2828 ต่อ 3200

More images

Related news

สัมมนาออนไลน์ ฟรี! ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง" แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 และ 5 (Green Industry)"

05 Aug 2020

Read

ยูเออี (สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี) ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน มอก.17025-2561 หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1699 (ISO/IEC 17025 : 2017)

21 Apr 2023

Read

FREE WEBINAR แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย

21 June 2023

Read