หน้าหลัก / One Stop Service / ด้านระบบการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านระบบการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

การให้บริการด้านการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการให้บริการที่มีความสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน ทีมงานยูเออีสามารถให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเตือนภัยมลพิษให้กับโครงการของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นยําและมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

  • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านต่าง ๆ
  • ด้านอุทกวิทยาและด้านคุณภาพน้ำ : น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน และนํ้าทะเล
  • ด้านตะกอนดินและการแพร่กระจายของสารเคมี
  • ด้านเสียงสนามบิน และเสียงอื่น ๆ (INM 7.0d, AEDT 2c-SP2)
  • ด้านอากาศ (EDMS 5.1.4)
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม