หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรมโครงการ

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563)

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเขียว) เชิญชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ, องค์การบริหารส่วนตำบล, หน่วยงานราชการ เข้าเยี่ยมชมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เป็นที่ปรึกษา ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563) ณ โรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ

18 ก.ย 2563

อ่านต่อ

โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงนโยบาย และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป โดยมีดร.พรวิภา คลังสิน ผศ.ดร.เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ดร.สรณ์ สุวรรณโชติ และรศ.ดร.วราวุธ เสือดี เป็นวิทยากรบรรยาย และรับฟังความคิดเห็น และได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม ผู้อำนวยการสายงานโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 90 คน

17 ก.ย 2563

อ่านต่อ

เงื่อนไขการให้บริการของห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

ประชาสัมพันธ์ เงื่อนไขการให้บริการของห้องปฏิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) มีบริการด้านงานทดสอบ ดังนี้ • คุณภาพน้ำและน้ำเสีย • คุณภาพน้ำใต้ดิน • คุณภาพน้ำดื่ม • คุณภาพน้ำเสีย • คุณภาพตะกอนดิน ดิน และกากของเสีย • คุณภาพอากาศ • สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ • คุณภาพน้ำทะเล • ด้านนิเวศวิทยา • ด้านจุลชีววิทยา

11 ก.ย 2563

อ่านต่อ

การประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสานเสวนาชี้แจงหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ กอน.กรอ. ร่วมชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม และโรงงานต้นแบบ บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การประสบความสำเร็จของบริษัท จากการดำเนินการที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน อ.สะเดา จ.สงขลา

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs) ประจำปี 2563

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs) ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเป็นรอบที่ 2 ณ ห้องเจปาร์คฮอล์ โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้แทนกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีคุณสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร ผู้แทนจาก บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งการสัมมนาในวันนี้มีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมทั้งสิ้น 79 ท่าน โดยเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เป็นต้น

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมอบรม ออนไลน์ "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5"

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ร่วมกับบริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด (ETU) ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5" ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ยูเออีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

20 ส.ค 2563

อ่านต่อ