หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / กิจกรรมโครงการ

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่โพแทช

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่โพแทช

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ

SEA Potash - การกำหนดขอบเขตของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน

SEA Potash - การกำหนดขอบเขตของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน มีลิงค์ และ QR code สำหรับการแสดงความคิดเห็น ดังภาพด้านล่างhttps://docs.google.com/forms/d/1O5vgXyOHaB-0fVxqym_j_G0i-iT1X86aGftYL0KPRo4/edit?usp=sharing

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ

SEA Potash - การพัฒนาทางเลือกและการประเมินทางเลือกของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน

SEA Potash - การพัฒนาทางเลือกและการประเมินทางเลือกของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน มีลิงค์ และ QR code สำหรับการแสดงความคิดเห็น ดังภาพด้านล่างhttps://docs.google.com/forms/d/1mtO-_uBLHCOpL4gUTYeRmXUuKRsRY8oqnIv76JIJ7Zc/edit?usp=sharing

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ

SEA Potash - การกำหนดมาตรการ/ แนวทางปฏิบัติของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน มี QR code สำหรับการแสดงความคิดเห็น ดังภาพด้านล่าง

SEA Potash - การกำหนดมาตรการ/ แนวทางปฏิบัติของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน มีลิงค์ และ QR code สำหรับการแสดงความคิดเห็น ดังภาพด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/1VZSzPGX85j5v99uxOohmqgw8gbuAXVDxCbnt7n-PEgw/edit?usp=sharing

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ

SEA Potash - ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช

SEA Potash - ช่องทางการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทชhttps://docs.google.com/forms/d/11sCNQe9T2qaRsrgKrnNnAnvvICKXONJrQhkwBF8nUtQ/edit?ts=600ac031&gxids=7628
Link สำหรับแสดงความคิดเห็นต่อภาพรวมของโครงการ https://docs.google.com/forms/d/1O5vgXyOHaB-0fVxqym_j_G0i-iT1X86aGftYL0KPRo4/edit?usp=sharing
Link สำหรับแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืนhttps://docs.google.com/forms/d/1mtO-_uBLHCOpL4gUTYeRmXUuKRsRY8oqnIv76JIJ7Zc/edit?usp=sharing
Link สำหรับแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาและประเมินทางเลือกของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน https://docs.google.com/forms/d/1VZSzPGX85j5v99uxOohmqgw8gbuAXVDxCbnt7n-PEgw/edit?usp=sharing
Link สำหรับแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ