หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / กิจกรรมโครงการ / ประชาสัมพันธ์ "การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017"

ประชาสัมพันธ์ "การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017"

13 พ.ค 2564

ห้องปฏิบัติการยูเออี ขอแจ้งเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารวิธีดำเนินการทดสอบ ได้แก่ วิธีดำเนินการ ทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในน้ำ และ VOCs ในบรรยากาศ และการตรวจวัดเสียงชนิดต่าง ๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารวิธีดำเนินการทดสอบดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ รายละเอียดดังตารางภาพด้านล่าง

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ยูเออีถ้อยแถลงนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

31 ก.ค 2563

อ่านต่อ

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs) ประจำปี 2563

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

22 ต.ค 2563

อ่านต่อ