ราชการและรัฐวิสาหกิจ

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก
เจ้าของโครงการ กรมควบคุมมลพิษ
รายละเอียดโครงการ
พัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำป่าสัก
อ่านต่อ
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เจ้าของโครงการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รายละเอียดโครงการ
ศึกษา เก็บรวบรวม และจัดทำรายการแหล่งข้อมูลมลพิษทางอากาศ (NOx SO2 VOCs) ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด พร้อมทั้งประเมินผลกระทบโดยใช้แบบจำลอง Aermod ตลอดจนวิเคราะห์ผล และเสนอแนะเชิงนโยบาย 
อ่านต่อ
ชื่อโครงการ โครงการจัดทำและปรับปรุงสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
เจ้าของโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
จัดทำร่างทะเบียนสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามของประเทศไทย
อ่านต่อ