สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” จัดสัมมนาวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เวลา 09.00 - 12.30 น. ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSezhn_BaVQskjTuxGchbWg7RKNqHZDsGhwga8VZXFB_r-mL6Q%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3hYaN2kcavqIyW4ywpLYLui6x90287K4Jx7gdvqwIAVESKpmeFlf7tF64&h=AT2MuCyugsZo1gOw80mDZ7GvM0HJ6JzCyboyXRyVuhzNSQR4sDwqrEjcBxsKU_TDb0L1_kuQN5k_6XkAe6QgGudx70aYiaRwIrObhTn9SB7WjuuS5F_qtobsdWN9CZpZax8z9HMXg-Q4QN8FAB3yWMSubVon2O7VYPBTc6uKjmFaU_Ps2DiFthn8l-z6C1C88rQz9M29yksuqvmNe0lf5tLnHocKN8JCX2sbqIYyO9_Med7JAEcT1sWfFLoUNvn7blcpJ0sbi0QkxxsdYm0ndkkl3g สำหรับท่านที่ลงทะเบียน จะได้เอกสารประกอบการบรรยาย และ LINKการเข้าร่วมสัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด 02-7632828 ต่อ 3003 หรือ 3000 (คุณนพวรรณ หรือ คุณมัชฌิมา)

27 Sep 2022

Read

UAE ฉลองครบรอบ 32 ปี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกประเภท ส่วนลดสูงสุด 32%

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉลองครบรอบ 32 ปี UAE มอบโปรโมชั่นพิเศษภายใต้แคมเปญ 32nd Year Anniversary of UAE มอบส่วนลดสูงสุด 32% สำหรับค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกประเภท ระหว่างวันนี้-31 ธันวาคม 2565 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898- 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com #uaeconsultant

20 Sep 2022

Read

UAE ฉลองครบรอบ 32 ปี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับบริการสอบเทียบเครื่องแก้ว ส่วนลดสูงสุด 32%

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉลองครบรอบ 32 ปี UAE มอบโปรโมชั่นพิเศษภายใต้แคมเปญ 32nd Year Anniversary of UAE มอบส่วนลดสูงสุด 32% สำหรับบริการสอบเทียบเครื่องแก้ว ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น ! บริการด้านการสอบเทียบเครื่องแก้วที่ได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 หมายเลขการรับรอง 0416 สาขาการสอบเทียบ ปริมาตร (Volume) รายการสอบเทียบ (Parameter) Volumetric flask 25 cm3 50 cm3 100 cm3 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898- 99
 Website: http://www.uaeconsultant.com
 E-Mail: uae@uaeconsultant.com

20 Sep 2022

Read

ยูเออี ครบรอบ 32 ปี แห่งการเป็น “We Are Environmental One Stop Service”


คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
ประธานกรรมการบริหารhttps://fb.watch/fGh55IdfSD/
วีดีโอประมวลภาพ

">20 กันยายน 2565 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ครบรอบ 32 ปี แห่งการเป็น “We Are Environmental One Stop Service”

 "UAE ยึดถือปฏิบัติมาตลอดกว่า 32 ปี ของการทำธุรกิจ โดยยึดถือคุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ (Professional) ในการทำธุรกิจ ความเป็นพันธมิตร (Partnership) ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเสนอทางออก (Solutions Provider) ให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง"

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
ประธานกรรมการบริหารhttps://fb.watch/fGh55IdfSD/
วีดีโอประมวลภาพ

20 Sep 2022

Read

Trainers of the “Air Quality Monitoring Training” in Nay Pyi Taw, Myanmar

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE) as the trainers of the “Air Quality Monitoring Training” in Nay Pyi Taw, Myanmar. This Training was a part of the project activities of “Project for Monitoring and Assessment of Air Quality in Transboundary Haze Pollution” under Mekong-Lancang Cooperation. And organized by Environmental Conservation Department from 25th to 29th August 2022.

09 Sep 2022

Read

UAE ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการได้รับรางวัล 3R และ Kaizen จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2565

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ 3R และ Kaizen จนได้รับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในปีนี้ โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3R และ KAIZEN ประจำปี 2565 โดยมี นางนุชนาถ สุพรรณศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการกำจัดและการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ริเริ่มและดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสียมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs กล่าวคือ Reduce – ลดการใช้ Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ และ Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีการนำของเสียไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) กรอ. จึงได้จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ และการเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการของเสียภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงานแบบบูรณาการ อันเป็นแนวทางให้แก่โรงงานในการนำตัวอย่างการปฏิบัติของโรงงานที่ดีไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จต่อไป สำหรับพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและประชาสัมพันธ์โรงงานที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการของเสียที่ดีและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่โรงงานอื่น ๆ ทั้งนี้ มีโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 43 เลขทะเบียนโรงงาน ซึ่งผลสำเร็จทุกโรงงานผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน โดยได้รับรางวัลอันประกอบด้วยรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) จำนวน 42 เลขทะเบียนโรงงานรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste Achievement Award) จำนวน 24 เลขทะเบียนโรงงานรางวัล 3Rs + Award ที่ประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และด้านการลดปริมาณของเสียที่ต้องจัดการ จำนวน 1 เลขทะเบียนโรงงานรางวัล 3Rs + Award ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม จำนวน 1 เลขทะเบียนโรงงาน ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 เลขทะเบียนโรงงาน และด้านการลดปริมาณของเสียที่ต้องจัดการ จำนวน 5 เลขทะเบียนโรงงาน
โดย กรอ. ยังคงเดินหน้าจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดทำระบบการจัดการของเสียที่ดีตั้งแต่ต้นทาง พยายามลดการเกิดของเสียจากแหล่งกำเนิดให้เหลือน้อยที่สุด และหาแนวทางหรือวิธีการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดตามหลักวิชาการและสอดคล้องข้อกฎหมาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืนที่มาข้อมูลและภาพ : จากเพจกรมโรงงานอุตสาหกรรม

09 Sep 2022

Read