Home / News & Activities / EIA/EHIA Public Hearing Announcement

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มี 3 หัวข้อย่อย 3.1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
แผนที่สถานที่จัดประชุม
3.2 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
3.3 วีดิทัศน์แนะนำโครงการวีดิทัศน์แนะนำโครงการ

19 Jun 2019

Read

โครงการโรงงานหลอมและรีดเหล็ก

โครงการโรงงานหลอมและรีดเหล็ก
โปสเตอร์ โรงงานหลอมและรีดเหล็ก

19 Mar 2019

Read

โครงการท่าเทียบเรือที่ 3

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการท่าเทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

06 Mar 2019

Read