Privacy Notice

        นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ต่อไปเรียกว่า "บริษัทฯ") ให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานกิจกรรมบองบริษัทฯ ด้วยมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวด เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับดูแลและถูกนำไปใช้ตรงตามความวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย

 1. เกี่ยวกับนโยบาย
      นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล
      ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
      บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น Firewall, การควบคุมการส่งข้อมูลออกภายนอกองค์กร การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล มีระบบศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล มีระบบสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงอย่างเคร่งครัดในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูล
 4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล
      4.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
          1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง : เช่น กรณีท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อกับบริษัทฯ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสารเพื่อสมัครงาน สมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ สอบถามข้อมูล ทำแบบสำรวจ การติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัทฯ เป็นต้น
          2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ตลอดจนข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้
          3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก : บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว เช่นคู่สัญญาในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมข้อมูล
      4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ท่านทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในคำประกาศนี้ในฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
      4.3 ข้อมูลของผู้แจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้ง, เอกสารยืนยันการเป็นเจ้าของข้อมูล, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, วันและเวลาที่แจ้งลบ จัดเก็บตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจะลบข้อมูลทั้งหมดหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นและจัดทำรายงานการแจ้งผลการลบ
      4.4 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
      4.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเพื่อร่วมกิจกรรม หรือร่วมธุรกิจกับทางบริษัทฯ เช่น ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล จะถูกเก็บเพื่อใช้ในการติดต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือติดต่อสื่อสารทางการตลาด ตามจุดประสงค์ของเจ้าของข้อมูล
 5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล
      ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
      สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านอื่นบริษัทฯจัดเก็บไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น เว้นแต่การดำเนินการตามกฎหมาย
 6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
      เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อที่ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
      การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น และในบางกรณีการถอนความยินยอมของท่านอาจทำให้ท่านไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือบริการของบริษัทฯได้อีก
 7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
      บริษัทฯ มีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
      7.1 กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น Analytics โดยบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของบริษัทฯ ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภทช่วยในการประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
      7.2 กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
      7.3 กรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลฝ่ายที่สาม บริษัทฯจะแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งเพื่อขอความยินยอม
 8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
      ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด
      8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯจัดเก็บไว้
      8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
      8.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือตามข้อยกเว้นทางกฎหมาย
      8.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
      8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
      8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
      8.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ
      8.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ โปรดติดต่อตามช่องทางที่ได้ให้ไว้ตามข้อ 9. (วิธีการติดต่อ)
 9. วิธีการติดต่อ
      เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเลขโทรศัพท์ 02-763-2828 ต่อ 8861-6 หรืออีเมล hr@uaeconsultant.com

  แก้ไขล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564